Hatályos adatokLiga alapszabálya 2014 január
Közgyűlés 2014 január
Közhasznúsági jelentés 2013


Szervezet neve       Nemzeti Stroke Liga
Évente Magyarországon ötvenezer kórházi felvétel történik akut stroke miatt. Közülük egynegyede meghal, fele pedig maradvány tünetekkel gyógyul, ami az egyénre nehezedő anyagi csapás mellett az országot nagy gazdasági kiadásra kényszeríti. Az agyi érbetegségek hátterében általában kimutatható egy vagy több úgynevezett kockázati tényező, melyek megfelelő életmóddal, a belgyógyászati alapbetegségek időbeli felismerésével és megfelelő kezelésével kiiktathatók lennének.

Misszió

Küldetésünk a stroke megelőzése, és a stroke-n átesettek rehabilitációja szolgáltatásokkal, személyes segítségnyújtással, információkkal és érdekérvényesítéssel az orvos szakma támogatását felhasználva.

HITELESSÉG
Naprakész adatokkal és a stroke-on átesettek személyek tapasztalataira építve végezzük munkánkat, a szervezetet átlátható módon működtetjük.
NYITOTTSÁG
Szolgáltatásaink és programjaink mindenki által igénybe vehetőek; az ügy érdekében összefogunk más hazai és külföldi civil szervezetekkel és állami döntéshozókkal.
SEGÍTŐKÉSZSÉG, EMPÁTIA
A hozzánk fordulóknak hiteles történetek megosztásával, saját tapasztalatainak megosztásával, megerősítésekkel személyre szabott fizikai és lelki segítséget nyújtunk.
Stratégiai prioritások
1) Prevenció
A stroke megelőzése céljából a lakossággal a betegségre hajlamosító rizikótényezők megismertetése, tájékoztatás a felismerésük lehetőségéről, kiiktatásukról, időbeni kezelésük lehetőségéről.
2) Szolgáltatások
A stroke betegek mindennapos élethez szükséges információk átadása, a szolgáltatások elérhetőségének megosztása, személyre szabott konzultációs lehetőségek biztosítása.
 


Hivatalos megnevezés: Nemzeti Stroke Prevenciós és Rehabilitációs Liga
Szervezet tevékenységének hatóköre: Országos
Közhasznúsági fokozati: kiemelten közhasznú civil egyesület. Nyilvántartási szám: 5497
Bírósági bejegyzés: 14. Pk. 61.228./1993/ Fővárosi Bíróság
Adószám: 18053852-1-43
Civil egyesület székhelye: 1121, Budapest, Budakeszi út 10
Betegszervezeti vezető: Hannibálné Völgyes Krisztina
Vezetőségi tagok: Dr. Folyovich András, Földi Katalin, Tóth Ágnes, Dr. Rajnai Vilmos, Dr. Rajnai Vilmosné, Dr. Pálmai Árpád
Liga tagjainak száma 2011-ben 210 fő volt.

Belföldi bankszámlaszám: 11702036-20597012 OTP bank
BIC/SWIFT kód : OTPVHUHB
IBAN: HU35 1170 2036 2059 7012 0000 0000


NEMZETI STROKE PREVENCIÓS ÉS REHABILITÁCIÓS LIGA                         
                                    ALAPÍTÓ OKIRAT                
                  

A LIGA az Agyi Érbetegségek Ellen civil szervezet elnöksége és tagsága kinyilvánítjuk azon akaratunkat, hogy a Fővárosi Bíróságon 5497. sorszám alatt nyilvántartásba vett kiemelkedően közhasznú szervezet NEMZETI STROKE PREVENCIÓS ÉS REHABILITÁCIÓS LIGA néven működjön tovább a korábbi meghatározott céllal, vonatkozó törvények rendelkezéseinek figyelembevételével

1. A szervezet neve:

    Nemzeti Stroke Prevenciós  és  Rehabilitációs Liga
    Rövid név: Nemzeti Stroke Liga

a)    A Nemzeti Stroke Prevenciós és Rehabilitációs Liga (továbbiakban: Liga) kiemelkedően közhasznú szervezet.
Közhasznú tevékenysége: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.

2. A Liga székhelye:  

    1121. Budapest, Budakeszi út 10.

3. A Liga tagjainak neve és címe:

A Liga tagjainak neve és címe az alakuló közgyűlés, ill. közgyűlési jegyzőkönyvben és annak mellékletében található.

4. A Liga célja:

A Liga célja, hogy a Nemzeti Stroke Programban való részvétellel egyesítse a társadalom erőit a stroke-nak nevezett agyi keringés folytán kialakuló agyi károsodással járó betegség megelőzésére, rehabilitációjára a magyar nemzet egészségügyi nevelésére úgy, hogy az ezen tevékenységet támogatókat szervezetbe tömöríti. A stroke betegség megelőzésével kapcsolatos tevékenységet folytat, a betegségen átesettek részére rehabilitációt szervez, ezen közhasznú szolgáltatásaikból részesülhetnek a szervezeten kívüliek is.

A Liga az  alakuló NBF (Nemzeti Betegfórum) tagja és együttműködő partnere.

5. A Liga induló vagyona

A Liga az alakuló közgyűlésen meghatározott, a tagok által egy évre előre befizetett tagdíj összegével,, mint induló vagyonnal jön létre, mely összeget jelen alapszabály elfogadásától számított 90 napon belül bocsátanak a tagok a Liga rendelkezésére.

6. A Liga tevékenysége

a)    A Liga közhasznú tevékenységének folytatását  jelen alapszabály elfogadását is szolgáló közgyűléssel határozza meg.
b)    A Liga közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési (önkormányzati) választásokon jelölteket nem állít és ilyen jelölteket nem támogat.
c)    A Liga kiemelkedően közhasznú tevékenységet végez. Az 1997. évi CLIV. Törvény az egészségről 1. § b.és c. pontja által megfogalmazott cél megvalósításaként részt vállal a stroke-betegek gyógyintézeti kezelését követő testi és lelki rehabilitációjában, anyagi forrásait (szja 1%-a, adományok, pályázatok) elsősorban rehabilitációs szolgáltatásokra fordítja, ilyen foglalkozásokat szervez, finanszíroz. Ezzel a nevezett törvény 141. § (1) és (2) bekezdésében és az 1990. évi LXV törvény a helyi önkormányzatokról 8. § (4) bekezdésében megjelölt állami ill. önkormányzati feladatot lát el. A betegség megelőzését segítő információk közvetítésével hozzájárul az egészséges életmód kialakításához, az egészségmegőrzéshez.
d)    A Liga egészségmegőrző, betegségmegelőző tevékenységéhez felhasználja a média adta lehetőségeket, megjelenik a nyilvánosság különböző fórumain (egészségvédelmi rendezvények, kiállítások), nyilvános előadásokat szervez, felvilágosító kiadványokat terjeszt.
A rehabilitációs szolgáltatást a betegségen átesettek vehetik igénybe. A szolgáltatás igénybe vételének más feltétele nincs.
A szolgáltatásokról és ezek igénybe vételi módjáról egészségügyi folyóiratok és az Internet (www.strokeliga93.hu) tájékoztat. A Liga elérhetőségeit a kiadványokon is fel kell tüntetni.  A Liga e-mail címe: strokeliga@gmail.com .

7. A Liga vagyonkezelése és gazdálkodása
      
a.) A Liga vagyonát csak a jelen alapszabály 4. pontjában foglalt célokra fordíthatja. A Liga tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj fizetésén túl – a Liga tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
A Liga vagyona elsősorban a tagok által befizetett díjakból, jogi és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik.
A Liga vállalkozási tevékenységet másodlagosan, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabály 4. pontjában megjelölt célra fordítja.
b.) A Liga cél szerinti tevékenységéből, ill. vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
A Liga bevételei (szja 1 %, tagdíj, adomány, pályázatok, vállalkozás eredményei), ráfordításai (a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, működési és egyéb cél szerinti költségek) nyilvántartását az elnök által megbízott könyvelő végzi az érvényes számviteli szabályok szerint.
c.) A Liga tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, közhasznúsági jelentését  az interneten  (6.d pont) nyilvánosságra hozza.


8. A Liga szervezete:

A Liga legfőbb szerve a közgyűlés, mely a tagok összessége. A közgyűlés a Liga operatív irányítása érdekében létrehozza az elnökséget, amelyet az elnökség által megválasztott elnök vezet. Az elnökség annak érdekében, hogy a Liga programja minél szélesebb körben ismertté váljon és hozzá támogatókat találjon, felkérhet személyeket a védnöki feladat ellátására.

9.) A Liga közgyűlése:

     a.) A Liga legfőbb szerve a közgyűlés, mely bármely kérdésben dönthet ami a Ligát érinti.

     b.) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
b.1. Az Alapszabály megállapítása és módosítása.
b.2. A tagdíj mértékének évenkénti megállapítása.
b.3. Az elnökség tagjainak megválasztása.
b.4. Az elnökség éves beszámolójának elfogadása.
b.5. Az elnökség által előterjesztett költségvetés elfogadása.
b.6. A kiemelkedően közhasznúság teljesítéséról szóló jelentés elfogadása.
b.7. A Liga feloszlásának és más társadalmi szervezettel való egyesülésének
       elhatározása.
b.8. Tag kizárásának kérdésében való döntés.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van.
c.) A közgyűlés nyilvános. Ha az összehívott közgyűlés nem határozatképes, akkor a változatlan napirenddel 15 napon belül összehívott közgyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlési meghívóban fel kell hívni a figyelmet, hogy a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.  Az első közgyűlési meghívóban is kitűzhető az ismételt közgyűlés időpontja.
d.) A közgyűlés összehívásáról az elnökség elnöke gondoskodik, a közgyűlési meghívóban feltünteti az elnökség napirendi javaslatát, amelynek elfogadásáról a közgyűlés dönt.
 e.)  A közgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza. A közgyűlés 2/3-os többségge hozza határozatát a 9.b.3., 9.b.4., 9.b.5., 9.b.6. pontok esetében.A közgyűlés egyhangúlag hozza határozatát a 9.b.1. és a 9.b.7. pontok esetében.
  f.) A döntésben nem vehet részt az a tag, aki vagy akinek hozzátartozója a döntés   alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, illetve érdekelt a jogügyletben. Nem számít előnynek a Liga által nyújtott, bárki által igénybe vehető szolgáltatás.
 g.) A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyből a közgyűlés döntésének     tartalma,időpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A közgyűlési jegyzőkönyvek és a Liga működését kisérő iratok őrzéséről, nyilvántartásának vezetéséről az elnök gondoskodik.
h.)A Liga működésével kapcsolatban keletkezett iratai a székhelyén, ill. a telephelyén – egyeztetett időpontban – megtekinthetők. Az iratokról másolat készíthető.
i.)A határozatokat és döntéseket, a Liga által nyújtott szolgáltatásokat egészségügyi kiadványokban és az interneten (6.d. pont) közzé kell tenni.  A személyre vonatkozó döntésről az érintettet írásban kell értesíteni.  A közzétételt az elnök, az érintettel való közlést az elnök, vagy az általa megbízott tag végzi.   

10. Az elnökség

a)    Az elnökség 7 főből áll, akiket a közgyűlés titkos szavazással választ ötéves időtartamra. Az elnökség a Liga ügyintéző, képviseleti szerve.
b)    Nem lehet elnökségi tag az a személy, aki olyan megszünt közhasznú szervezetnél, a megszünést megelőző két évben, legalább egy évig vezető tisztséget töltött be, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
c)    Más közhasznú szervezetnél betöltött vezető tisztség tényét az elnökségi taggá választás előtt közölni kell.
d)    Az elnökség készíti elő a közgyűlést, dolgozza ki a napirendet, elkészíti az éves költségvetést, az éves beszámolót, a közhasznúsági jelentést.
e)    Az elnökség készíti elő az alapszabály módosítását.
f)    Az elnökség gazdálkodik a Liga vagyonával, kezeli azt a közgyűlés által elfogadott keretek között, a közgyűlések közötti időtartamban rendelkezik annak felhasználásáról. Az elnökség döntésében nem vehet részt az a személy, aki vagy kinek hozzátartozója a döntés alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy más előnyben részesül, illetve érdekelt a jogügyletben. Nem számít előnynek a Liga által nyújtott, bárki által igénybe vehető szolgáltatás.
g)    Az elnökséget az elnök hívja össze, legalább évi két alkalommal a napirend megjelölésével. Ha az elnökség legalább két tagja írásban kéri, rendkívüli elnökségi ülést kell 15 napon belül összehívni.
h)    Az elnökségi ülés határozatképes, ha négy elnökségi tag jelen van.
i)    Az elnökség a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
j)    Az elnökség ülései nyilvánosak.
k)    Az elnökség üléséről emlékeztető készül, amely rögzíti az ülés időpontját, a határozatot, a támogatók és ellenzők arányát. A határozatokba a betekintés és közzététel a 9.g.h.i. pontban foglaltak szerint történik.


11. Az elnök
  
a)    Az elnök intézi a Liga ügyeit, képviseli azt harmadik személyekkel szemben bíróság és más hatóságok előtt.
b)    Az elnök tevékenysége során a közgyűlés határozataiban, az alapszabályban és az ide vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint kötelesek eljárni.
c)    Az elnök visszahívásáról az elnökség egyhangúlag hozott határozata szükséges
d)    Az elnök gondoskodik az elnökség összehívásáról a Liga vagyonával kapcsolatos gazdálkodás körébe, vagy egyébként a Liga elnökségének döntési körébe tartozó kérdések megvitatása, eldöntése érdekében.
e)    Az elnök jogosult a Liga alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat gyakorolni.

12. A Liga tagjainak jogai és kötelezettségei

a.) A Liga tagja lehet:

    aki támogatni tudja a Liga célját,
    aki személyes közreműködésével támogatja a stroke elleni küzdelmet,
    aki a stroke-nak nevezett betegségcsoport által érintett, és aki a az alapszabályt magára nézve kötelezőnek ismeri el, és a közgyűlés által megállapított éves tagdíjat befizeti.

b.) A Liga tagjai jogosultak részt venni a Liga által szervezett rendezvényeken, eseményeken.
c.) Választhatók a Liga elnökségébe, illetve megilleti őket a választás joga.
d.) Személyes közreműködésével jogosult támogatni a Liga céljainak elérését.
e.) A Liga tagja a közgyűlés által meghatározott tagdíjat köteles befizetni miden év III. 31-ig.
f.)A tagdíj meg nem fizetése esetén a tagot fel kell hívni a kötelezettsége teljesítésére.Amennyiben az ismételt felszólításnak nem tesz eleget, úgy a közgyűlés dönt a tag kizárásáról.

13. Védnökök

a)    Jogosultak részt venni a Liga által szervezett rendezvényeken, eseményeken.
b)    Jogosultak a Liga tagjaivá válni
c)    A védnök javaslattételi és véleményezési joggal vesz részt a közgyűlésen, szavazati joga nincs, nem választó és nem választható.

14. A Liga megszűnése

a)    A Liga megszűnéséhez a közgyűlés egyhangúan hozott határozata szükséges.
b)    A Liga megszűnése esetén az 1989.II. tv. 21. § (1) szerint a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyont a Sántha Kálmán alapítvány javára kell fordítani.

15. Vegyes rendelkezések

a)    A Liga működésének időtartama határozatlan időre szól
b)    A jelen alapszabályban nem, illetve részletesen nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályi rendelkezések irányadók.
Budapest., 2011. június 22.